Trondheim Zonta klubb støtter disse lokale prosjektene:

SPIRE LIFE

Trondheim Zonta støtter også prosjektet Et hjem i Uganda. Det omhandler innsamling av penger til et hjem, mat, klær og utdanning til 16 barn i Kampala, Uganda. Organisasjonen SPIRE LIFE drives av Marit Lian fra Kyrksæterøra.

 

Klubben er også engasjert i

  • Aktiv deltakelse i lokale 8. mars arrangement.
  • Aktiv deltakelse sammen med 20 andre norske organisasjoner i årlig lokalt arrangement på FN dagen 25. november med tema Avskaffe vold mot kvinner.

 

 

 

 

 

 

 

VÅRE PROSJEKTER

Trondheim Zontaklubb støtter disse internasjonale Zonta-prosjektene i samarbeid med FNs organisasjoner UNICEF og UNFPA:


Fremme jenters utdanning om hygiene, klima og miljø i Madagaskar

med prosjektet er å støtte jenters utdanning om miljø- og klimaspørsmål i Madagaskar slik at det kan bli et bedre læringsmiljø og økt ansvarlighet for et klimavennlig nærmiljø. Avskoging, flom, manglende drikkevann og dårlige sanitærforhold er noen av problemene. Utdanning og kunnskap er vesentlig for å nå klimamålene på en måte som også bedrer levekårene. Dette prosjektet vil foregå i Androy- regionen og skal engasjere elever og lærere. Prosjektet skal blant annet bidra til at barn, særlig jenter får trygge og inkluderende omgivelser som stimulerer dem til aktiviteter for et klimavennlig samfunn.

Zonta skal bidra med 500 000 US dollar i perioden 2022-24


Stoppe barneekteskap i 12 land i verden

Zonta arbeider for økt respekt for unge kvinners rettigheter og behov i 12 land i Asia og Afrika. Nesten 650 millioner kvinner i verden er gift før 1 de er 18 år, og ytterligere 250 millioner risikerer å bli det. Mål med prosjektet som drives av UNICEF og UNFPA i 12 land i Afrika og Asia og som Zonta støtter med , er å:
– Gi jenter i risikosonen kunnskap om sine rettigheter.
– Støtte familier til å motsette seg barneekteskap
– Forbedre unge kvinners helse og deres sosiale og økonomiske     situasjon
– Påvirke nasjonale beslutningstakere til å styrke lover og policier som   tilgodeser unge jenters rettigheter
– Informere om skadevirkningene av barneekteskap

Prosjektet støttes av Zonta med 1200 000 US dollar i 2022-24.


Forhindre vold mot, og bedre helsen til unge jenter i Peru

Dette UNICEF-prosjektet retter seg særlig mot unge jenter blant urfolk og på landsbygda i Peru. Målet er å møte deres behov for å forhindre  tidlig graviditet, takle psykiske helseproblemer og beskytte seg mot vold. Det skal tilby kjønnssensitive og kulturtilpassede helse- utdannings- og vernetjenester.

Målene er blant annet å forbedre forholdene på skoler i provinsene Huancavelica og Ucayali. Helsefasilitetene på skolene skal økes, helsepersonell og lærere skal utdannes, for en kjønnssensitiv helseomsorg som også ivaretar psykisk helse og forhindrer vold. Det skal etableres piloter hvor også foreldre deltar, hvor studenter får undervisning i mental og seksuell helse og ernæring. Skoler skal tilby helsefremmende aktiviteter for sunn livsstil og utvikle voldsforebyggende strategier. 

Zonta har forpliktet seg til å bidra med 750 000 US dollar i 2022-24


Forhindre vold mot og hjelpe voldsutsatte mot kvinner og jenter i Papua Ny-Guinea og Øst-Timor

Prosjektet skal bidra til at helsearbeidere har nødvendig kunnskap og kapasitet til å ta seg av kvinner som opplever kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold, ofte partnervold, medfører fysisk, seksuell og mental skade eller lidelse eller trusler om slike handlinger, tvang og annen frihetsberøvelse. Det er som regel kvinner som er utsatt for slik vold, men menn kan også bli det.

56 % av kvinnene i Papua New Guinea og to av tre kvinner i Timor har opplevd fysisk vold i nære relasjoner. Det langsiktige målet er at alle kvinner og jenter i disse landene skal få et liv fritt for slik vold. Det er et konkret mål i prosjektet at minst 70 % av utdannet helsepersonell får 80 % økning i sin kunnskap om bekjempelse av kjønnsbasert vold. 

Zonta skal gi 750 000 US dollar til prosjektet i 2022-24.